Gelado de Azeite, Mel e Amêndoa

/
Ingredientes: 500 ml leite gordo 400 ml natas 50…